The Message
 
Zhou Xun as Gu Xiaomeng

The Message Playbill 1

Su Youpeng as Bai Xiaonian

Zhang Hanyu as Wu Zhiguo
 
Zhou Xun as Gu Xiaomeng
Zhang Hanyu as Wu Zhiguo
 
Huang Xiaoming as Takeda
Li Bingbing as Li Ningyu
 
Huang Xiaoming as Takeda
Bingbing as Li Ningyu
 
Wang Zhiwen as Wang Daoxiang
Ying Da as Jin Shenghuo
 
Wang Zhiwen as Wang Daoxiang
Su Youpeng (Alec Su) as Bai Xiaonian
Ying Da as Jin Shenghuo