The Message
 

Character Profile Trailers

 
 
Li Ningyu

Bai Xiaonian

 
 
Wu Zhiguo
Wang Tianxiang
 
 
Jin Shenghuo
Gu Xiaomeng
   

Alec Su International Fans Web Site